REGULAMIN KONKURSU „Świąteczny Voucher za friko” - Virtual House

REGULAMIN KONKURSU „Świąteczny Voucher za friko”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Świąteczny Voucher za friko”
2. Organizatorem Konkursu jest Virtual House S.C. Bartosz Gajdziński, Mateusz Nowacki, Damian Wroński ul. Piotrkowska 120, 90-006 Łódź
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/virtualhouselodz w dniach 7.12.2017 – 12.12.2017 roku (do godziny 23:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pk
b) posiadanie aktywnego konta na portalu Facebook

§ 3

NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są:

a) Dwa Voucher dla dwóch osób na godzinną rozrywkę w Strefie VR w salonie Virtual House o wartości 69 zł

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową mającą na celu wyłonienie zwycięzców.
3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursowy, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym zamieszczą wpis kończący zdanie „Z kim najchętniej wybrałabyś/wybrałbyś się na podróż w wirtualnej rzeczywistości”
4. Laureaci najciekawszych wpisów zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien wyrazić chęć oraz odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres hello@virutalhouse.pl w terminie 3 dni od wysłania powiadomienia o wynikach konkursu.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana w formie vouchera elektronicznego (pliku *PDF) na adres mailowy Laureatów
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Virtual House S.C
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokończenie zdania „Z kim najchętniej wybrałabyś/wybrałbyś się na podróż w wirtualnej rzeczywistości…”
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Stanowisk VR

10

Doświadczeń VR

90

Zadowolonych klientów

18932

Kontakt


    Recenzje

    Zobacz co myślą o nas inni!