REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REZERWACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ KORZYSTANIA ZE STREFY VR - Virtual House

Regulamin świadczenia usługi rezerwacji drogą elektroniczną oraz korzystania ze Strefy VR przez VIRTUAL HOUSE Mateusz Nowacki z wykorzystaniem serwisu internetowego www.virtualhouse.pl obowiązuje od dnia 25.05.2017 roku do dnia jego odwołania lub zmiany przez VIRTUAL HOUSE Mateusz Nowacki

 1. DEFINICJE
 • Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług rezerwacji drogą elektroniczną”.
 • Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www. virtualhouse.pl , za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z rezerwacji drogą elektroniczną usług świadczonych przez VIRTUAL HOUSE Mateusz Nowacki.
 • Usługodawca – VIRTUAL HOUSE Mateusz Nowacki z siedzibą w Łodzi ( 90-006 ) ul. Piotrkowska 120,  NIP: 7282812272
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która jest użytkownikiem strony internetowej w celu korzystania z usług rezerwacji drogą elektroniczną świadczonych usług przez VIRTUAL HOUSE Mateusz Nowacki.
 • Usługa rezerwacji – usługa rezerwacji świadczona drogą elektroniczną na usługi świadczone przez VIRTUAL VIRTUAL HOUSE Mateusz Nowacki za pośrednictwem strony internetowej www.virtualhouse.pl
 1. Usługa rezerwacji

Usługodawca oferuje Usługobiorcom poprzez korzystanie ze strony internetowej www. virtualhouse.pl  możliwość:

 1. zawierania umów drogą elektroniczną przedmiotem której jest dokonywanie rezerwacji drogą elektroniczną, obejmującej: termin, miejsce i rodzaj  usługi świadczonej przez Usługodawcę
 2. udostępnianie informacji na temat aktualnego harmonogramu usług i ich dostępności

Usługodawca oferuje również Usługobiorcom, posiadającym własne konto STEAM i licencje na uruchamiane programy, za wyjątkiem programów na które Usługodawca posiada licencje komercyjne – możliwość korzystania ze stanowisk VRRooms na potrzeby uruchamiania własnych gier.

 1. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy
 1. Warunkiem dokonania przez Usługobiorcę rezerwacji terminu i rodzaju usługi za pośrednictwem strony internetowej www.virtualhouse.pl jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz zapoznanie się z regulaminem określającym zasady i przeciwwskazania do korzystania z symulatorów i urządzeń wirtualnej rzeczywistości.
 2. Dokonanie pełnego, prawidłowo przeprowadzonego procesu rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.virtualhouse.pl jest równoznaczne z zakupem usługi, a zapłacone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.
 3. Dokonanie rezerwacji przez Usługobiorcę pociąga za sobą skutek braku możliwości skorzystania z tej samej rezerwacji ( to samo miejsce, czas i usługa ) przez innego Usługobiorcę – dlatego też, mając na uwadze uregulowanie zawarte w pkt 2 niniejszego paragrafu –  Usługodawca nakłania do świadomego dokonywania transakcji rezerwacji.
 4. Usługobiorca może wycofać lub edytować swoją rezerwacje maksymalnie do 24h przed zarezerwowanym terminem wizyty – po przekroczeniu 24h nie ma możliwości wycofania lud edytowania rezerwacji, a co za tym idzie zwrotu kosztów zakupionych biletu wstępu.
 5. Usługobiorca ma obowiązek zapoznać z niniejszym Regulaminem wszystkie osoby, które wraz z nim/nią będą brały udział w zabawie podczas wizyty w Virtual House. Zaakceptowanie Regulaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż wszystkie osoby z danej rezerwacji zostały zapoznane oraz akceptują niniejszy Regulamin.
 6. Transakcje finansowe dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji usługi w przypadku odmowy akceptacji płatności zleconej przez Usługobiorcę przez systemy weryfikujące, bank oraz firmę rozliczającą transakcję.
 1. Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, spowodowane m.in.:

– działaniem siły wyższej,

– nagłymi awariami działania sieci teleinformatycznych, energetycznych, czy też sprzętu Usługodawcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania serwisów technicznych i aktualizacji strony internetowej i serwisów na niej dostępnych oraz dokonywania prac konserwacyjnych, których skutkiem może być czasowe ograniczenie możliwości korzystania ze strony internetowej.

 1. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę należy składać pisemnie na adres Virtual House.
 2. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę
 3. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie poinformowany w sposób, w jaki została złożona reklamacja – na adres korespondencyjny zamieszczony w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie informacje przekazane drogą elektroniczną przez Usługobiorcę, w ramach świadczonej usługi rezerwacji, objętej przedmiotem niniejszego regulaminu – mają na celu wyłącznie przeprowadzenie transmisji i nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne w zwykłych warunkach  dla zrealizowania usługi rezerwacji.
 2. Usługodawca oświadcza, że dane przekazane przez Usługobiorcę w ramach procesu dokonywania rezerwacji usługi drogą elektroniczną ograniczają się do niezbędnego minimum, mając na uwadze ochronę danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Zakres tych informacji nie pozwala na zidentyfikowanie konkretnej osoby.
 3. Usługodawca informuje, że  trakcie korzystania z usługi, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki „cookies”, których instalacja jest warunkiem korzystania z serwisów udostępnionych na stronie internetowej www.virtualhouse.pl
 4. Szczegółowe informacje na temat Ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich zostały zawarte w Polityce Prywatności.
 1. Korzystanie ze stanowiska VR
 1. Każdy z uczestników zobowiązuje się do przestrzegania poleceń obsługi Virtual House.
 2. Osoby nie posiadające 18 lat muszą przyść ze swoim opiekunem
 3. Z atrakcji w salonie VR mogą korzytać osoby które ukończyły 8 rok życia
 4. Przed każdym użyciem sprzętu uczestnik musi zostać przeszkolony oraz poinformowany o zasadach bezpieczeństwa przez obsługę Virtual House
 5. Ze stanowisk VR można korzystać wyłącznie po zaakceptowaniu zasad bezpieczeństwa. Rozpoczęcie zabawy oznacza zaakceptowanie tych zasad.
 6. Każdy gość Virtual House korzysta z atrakcji na własną odpowiedzialność.
 7. Osoby korzystające ze stanowiska VR rozpoczynając użytkowanie atrakcji oświadczają, że zapoznały się z niniejszym regulaminem.
 8. Virtual House zastrzega sobie prawo do odmówienia udostępnienia Stanowiska VR osobom, których zachowanie wskazuje, że są oni pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. Obsługa Virtual House ma możliwość przerwania zabawy i wyproszenia uczestników, w przypadku gdy jej uczestnicy zachowują się w sposób niezgodny z regulaminem.
 10. Na obrębie Stanowiska VR obowiązuje całkowity zakaz spożywania żywności oraz napojów zakupionych poza lokalem Virtual House.
 11. Klient korzystający ze sprzętu jest za niego odpowiedzialny. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania odpowiedzialny jest osoba z niego korzystająca. Virtual House ma w takim wypadku prawo domagać się rekompensaty za spowodowane uszkodzenia
 12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez VIRTUAL HOUSE Mateusz Nowacki (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Społeczną Akademię Nauk(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)
 14. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Wpływ na Zdrowie oraz Bezpieczeństwo
 1. Salon nie bierze odpowiedzialności na decyzję o korzystaniu z usługi VR
 2. Osoby cierpiące na epilepsję, epilepsję fotogenną, lub miewającym dolegliwości wyżej wymienione mają obowiązek powiadomienia obsługi salonu przed rozpoczęciem korzystania ze strefy VR
 3. Ataki epileptyczne mogą występować bez wcześniejszej diagnozy przy oglądaniu telewizji, graniu             w grę wideo lub symulacji wirtualnej rzeczywistości. Największe zagrożenie występuje poniżej 19        roku życia.
 4. Główne przeciwwskazania korzystania ze stanowisk Virtual Reality dla osób mających wcześniej styczność z technologią VR (możliwe, że wystąpiły w przeszłości, przy innych symulacjach): drgawki, utrata świadomości, stany epileptyczne przed, w trakcie lub po sesji VR, zaleca się wizytę u lekarza przed podejściem do symulacji.
 5. Możliwe niepożądane działania po symulacjach, po których należy niezwłocznie przerwać symulację: bóle głowy, drgawki, zaburzenia epileptyczne, gorszy kontakt z rzeczywistością, drganie oczu, ból oczu, potliwość, zawroty głowy, nudności, zaburzenia orientacji, problemy koordynacyjne, senność lub inne objawy podobne do choroby lokomocyjnej.
 6. Działania niepożądane mogą utrzymywać się do kilku godzin po symulacji.
 7. Kobietom w ciąży, osobom starszym, osobom cierpiącym na dolegliwości mogące mieć wpływ na odczucia symulacyjne, zaleca się wizytę lekarską przed podejściem do usługi. Jeżeli wcześniej miałeś/aś ataki epileptyczne, zawroty głowy, nudności itp. przy tego typu rozrywkach, zastanów się nad skorzystaniem z usługi.
 8. Osoby posiadające urządzenia reagujące na fale radiowe (np. rozrusznik serca), nie powinny podchodzić do symulacji bez uprzedniej wizyty u lekarza. Wiąże się to z faktem dużej ilości fal radiowych znajdujących się na terenie lokalu i w obrębie stanowiska.
 9. Przed rozpoczęciem gry, upewnij się, że gogle wygodnie leżą na głowie a obraz jest czysty i wyraźny. Gogle powinny przylegać do twarzy.
 10. Zaleca się, dla osób nie mających wcześniejszego kontaktu z Virtual Reality, posiłkowanie się doświadczeniem obsługi salonu, która dobierze odpowiednią aplikację, pozwalającą odnaleźć się w świecie wirtualnym.
 11. Osoby zmęczone, przejedzone, cierpiące na grypę, gorączkę, migrenę, bóle oczu i uszu mogą spodziewać się spotęgowania objawów już towarzyszących.
 12. Sugerowana przerwa kilkuminutowa powinna nastąpić po 30 minutach od rozpoczęcia sesji.
 13. Osoby, które posiadają jakiekolwiek negatywne objawy, nie powinny korzystać z VR przez najbliższe kilka godzin, przynajmniej do ustania objawów.
 14. Do momentu ustania objawów nie zaleca się obsługiwania maszyn i prowadzenia pojazdów, wykonywania wymagających działań mogących mieć wpływ na kontuzję oraz pogłębianie się objawów (wszystkich działań niosących zagrożenie życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu lub zniszczeniu mienia).
 15. Jeżeli objawy nie ustaną należy skonsultować się z lekarzem.
 16. Każde stanowisko powinno po użytkowaniu zostać przeczyszczone ściereczkami antybakteryjnymi. Jeżeli nie ma obsługi w zasięgu ręki, a symulacja została zakończona należy poinformować obsługę.
 17. Nie należy samemu przestawiać głośności słuchawek, bez konsultacji z obsługą salonu VR, aby zminimalizować zagrożenie dla słuchu użytkownika.
 18. Gry wideo i korzystanie z nich mogą powodować kontuzje mięśni, skóry oraz stawów. Mogą pojawić się objawy typu: drętwienie, pieczenie, sztywność w stawach, mrowienie. W takim przypadku, należy odpocząć kilka godzin. Jeżeli dolegliwości nie ustają, należy skonsultować się z lekarzem.
 1. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany treści niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem, że do dokonanych transakcji rezerwacji, których usługa nie została jeszcze wykonana – obowiązuje treść regulaminu z dnia dokonania rezerwacji.

 

 

Stanowisk VR

10

Doświadczeń VR

90

Zadowolonych klientów

18932

Kontakt


  Recenzje

  Zobacz co myślą o nas inni!