Konkurs "Mikołajkowy Prezent" - Virtual House

Regulamin konkursu „Konkurs Mikołajkowy”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą„Konkurs Mikołajkowy” (dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrody w Konkursie jest VIRTUAL HOUSE SP. Z O.O. SP. ul. Piotrkowska 120, 90-006 Łódź, REGON 366014636, NIP 7252164897 ,(zwana dalej: „Organizatorem”)
4. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
5. Akcja konkursowa organizowana jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
6. Konkurs prowadzony jest na stronie www.facebook.com/virtualhouselodz (dalej„Strona Konkursowa”) na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej„Regulaminem”).
7. Celem Konkursu jest promocja marki Virtual House.
8. Konkurs trwa od 28.12 listopada 2018 r. do 6 grudnia 2018 r. do godz. 16:00 (dalej jako „Czas Trwania Konkursu”).
9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 6 grudnia 2018 r. na Stronie Konkursowej o godz. 18:00.
10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani bezpośrednioadministrowany przez serwis Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Administratorowi danych osobowych Uczestników, a nie serwisowi Facebook.
Rozdział 2.

2.1 Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Facebook (www.facebook.com) – zwana w Regulaminie „Uczestnikiem”.
2. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych zgodną ze wzorem zamieszczonym w Załączniku 2 do Regulaminu. Zgodę należy przesłać przed dokonaniem Zgłoszenia, w trakcie trwania Konkursu na adres hello@virtualhouse.pl z zaznaczeniem imienia i nazwiska osoby, która prześle Zgłoszenie konkursowe oraz adresu email, który zostanie wskazany do wiadomości Organizatora podczas przesyłania
2.2 Zgłoszenia.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny dla celów Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika konkursu jest:
5. a) spełnienie warunków określonych w Rozdziale 2 pkt. 1-3 w określonych terminach trwania konkursu;
4. b) zgłoszenie Pracy Konkursowej w sposób wskazany w Rozdziale 4. niniejszego Regulaminu;
1. c) zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
2. d) spełnienie warunków Regulaminu.
Rozdział 3. Zgody formalne

1. Dokonanie zgłoszenia swojej Pracy Konkursowej w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika , że:
1. a) wyraża on zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursowej imienia i nazwiska lub nazwy swojego profilu w serwisie Facebook, z którego zgłosił Pracę Konkursową, w celu opublikowania listy Laureatów Konkursu. Zgoda powyższa obejmuje także zgodę Uczestnika na opublikowanie w serwisie Facebook;
1. b) udziela on Organizatorowi licencji, o której mowa w pkt. 2 w Rozdziale 6 Regulaminu (dalej jako Licencja wyłączna).
1. c) Praca Konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również że rozporządzenie przez niego Pracą Konkursową po wysłaniu Zgłoszenia nie wpłynie na uprawnienia Organizatora.
2. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń wymienionych w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by móc uczestniczyć w Konkursie.
3. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika udostępnionych Organizatorowi w ramach i na potrzeby prowadzonego Konkursu.
Rozdział 4. Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie polega na przesłaniu Pracy Konkursowej, będącej krótkiej pisemnej wypowiedzi, bądź zdjęcia, o tematyce prezentu mikołajkowego.
2. Prace Konkursowe należy zamieścić w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu w serwisie Facebook marki Virtual House.
4. Praca Konkursowa może zostać przesłana w formie komentarza tekstowego, obrazu lub wideo.
5. Prace Konkursowe należy zgłosić w Czasie Trwania Konkursu. Odpowiedzi zgłoszone po Czasie Trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.
6. Każdy Uczestnik może przesłać w ramach Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych.
7. Niedopuszczalne jest przesyłanie Prac Konkursowych, które:
8. a) zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego;
1. b) zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe;
1. c) naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób;
1. d) naruszają dobre obyczaje;
2. e) są niezgodne z Regulaminem
3. f) są sprzeczne z regulaminem serwisu Facebook.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu niedopuszczalnych Prac Konkursowych zawierających elementy, o których mowa w pkt 7 powyżej.
9. Prace Konkursowe zawierające elementy, o których mowa w pkt 7 powyżej nie biorą udziału w Konkursie, ponadto Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania udziału w Konkursie Uczestnikowi, który zgłosił w konkursie Pracę Konkursową zawierającą elementy, o których mowa w ust. 7 powyżej.
10. Rejestracja udziału w Konkursie odbywa się poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej na Stronie konkursowej.
11. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Praca Konkursowa narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać stosownych wyjaśnień od Uczestnika zgłaszającego przedmiotową Prace Konkursowa.
Rozdział 5. Nagrody

1. Nagrodą jest voucher dla 2 osób na godzinę do wykorzystania w salonie Virtual House, wart 78 PLN brutto.
2. Nagrody zostaną przyznane przez jury składające się z osób wskazanych przez Organizatora.
3. Nagrody otrzyma uczestnik, którego Prace Konkursowe zostaną uznane przez Jury jako najciekawsze, najładniejsze, najbardziej zabawne i/lub najbardziej kreatywne.
4. Laureat, aby odebrać nagrodę zobowiązany jest do podania swoich danych: imienia,nazwiska, adresu korespondencyjnego, telefonu oraz adresu e-mail do wiadomości
Organizatora w terminie nie późniejszym niż 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Powyższe dane powinny być przesłane mailem na adres: hello@virtualhouse.pl
5. Nagroda zostanie wysłana w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook lub na adres email podany Organizatorowi konkursu w zgłoszeniu mailowym, nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od uzyskania kompletnych danych, o których mowa w ust. 6 powyżej od danego Uczestnika.
6. Laureat nie ma możliwości wymiany nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
7. Laureat nie może domagać się, aby nagroda miała szczególne właściwości.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby nagród, jak również do nieprzyznania nagród w ogóle, w przypadku braku Prac Konkursowych, które według Organizatora powinny być gratyfikowane nagrodą albo w przypadku niepodania przez laureata nagrody, o której mowa w usta. 1 powyżej informacji, o których mowa w 6 powyżej w terminie tak wskazanym.
9. Uczestnik jest zobowiązany podać prawdziwy adres e-mail lub inne dane umożliwiające przekazanie nagród przez Organizatora.
Rozdział 6. Prawa Autorskie
Licencja
1. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:
2. a) posiada pełne, nieograniczone i nieobciążone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonych w Konkursie Prac Konkursowych oraz ich treści;
1. b) treści zawarte w Pracy Konkursowej nie naruszają w szczególności cudzych praw autorskich;
1. c) nie udzielono licencji wyłącznej ani niewyłącznej na użytkowanie Prac Konkursowej za wyjątkiem opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Poprzez nadesłanie Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi wyłącznej, nieodpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji na użytkowanie Pracy Konkursowej na okres do 31 grudnia 2023 r. na następujących polach eksploatacji:
a) powielania i wytwarzania dowolną techniką, w szczególności cyfrową, analogową, druku wielkoformatowego i druku folderów;
b) wykorzystania fragmentów jak i całości Pracy Konkursowej, również w celach promocji Administratora.
c) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, w tym w formie materiałów promocyjnych,
d) powielania i umieszczania Pracy Konkursowej w Internecie, w tym na innych portalach społecznościowych, zestawieniach i folderach promocyjnych, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie;
e) informowania o Konkursie i jego promocji oraz informowania, reklamowania oraz promowania Organizatora oraz ich działalności we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności, a także w ramach prezentowania jego dorobku.
3. Uczestnik akceptuje fakt, że Praca konkursowa może zostać wykorzystana do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilu Virtual House w serwisie Facebook oraz Instagram.
4. Uczestnik zgadza się na udzielenie przez Organizatora sublicencji w zakresie określonym w niniejszym rozdziale na rzecz podmiotów trzecich, w szczególności na rzecz Facebook, Instagram oraz innych stron internetowych, jak również publikacji wydawanych drukiem przez Organizatora i inne osoby, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu, także w celach promocyjnych i reklamowych.
5. Uczestnik zobowiązuje się nie udzielać licencji wyłącznej lub niewyłącznej na użytkowanie lub eksploatację Pracy Konkursowej innym niż Organizator podmiotom w czasie trwania Konkursu.
6. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej i zobowiązuje się do zwrotu kosztów i wydatków poniesionych przez Organizatora oraz poniesionych przez niego szkód w przypadku, w którym umieszczenie lub wykorzystanie jego Pracy Konkursowej spowoduje powstanie roszczeń osób trzecich wysuwanych w stosunku do Organizatora.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie Pracy Konkursowej po wycofaniu jej z Konkursu, zakończeniu Konkursu, wygaśnięciu udzielonych licencji, nawet w przypadku nie zdobycia nagrody przez Uczestnika, w formie cyfrowej w kopiach wykonanych przez Organizatora.
8. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej i dysponowania nimi. Organizator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania opracowań Pracy Konkursowej oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie opisanym w Regulaminie.
9. Jednocześnie z przystąpieniem do Konkursu i przesłaniem Pracy Konkursowej Uczestnicy zobowiązują się nie wykonywać osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej i zezwalają na ewentualne wykonywanie tych praw w ich imieniu Organizatorowi.

Przeniesienie praw autorskich
10. Organizator, w oparciu o przepis art. 921§3 kodeksu cywilnego zastrzega, iż z datą przekazania Laureatom Konkursu nagród określonych w Rozdziale 5 ust. 1 Regulaminu, nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do stworzonych przez Laureatów Prac Konkursowych.
11. W celu uniknięcia wątpliwości nabycie majątkowych praw autorskich następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach eksploatacji wskazanych ust. 2 powyżej.
12. Ponadto z chwilą przekazania laureatowi Konkursu nagrody, o której mowa w Rozdziale 5 ust. 1 Regulaminu:
a) Laureat wyraża zgodę na tworzenie i eksploatację przez Organizatora dowolnych opracowań jego Pracy Konkursowej, łączenie jej z innymi dobrami i wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze promocyjnym i reklamowym;
b) zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej i zezwala na ewentualne wykonywanie tych praw w ich imieniu Organizatorowi. Wydanie Nagród laureatom zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej.
14. Laureaci Konkursu zwolnią Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z ewentualną okolicznością, że w dacie przekazania Nagrody, autorskie prawa majątkowe lub prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z Pracy Konkursowej nie przysługiwały im w zakresie, w jakim miało nastąpić ich przeniesienie lub udzielenie licencji na podstawie niniejszego Regulaminu.
Rozdział 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: hello@virtualhouse.pl . W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs: „Okrzyk dla naszych”
2. Reklamacja powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację wymagane przez prawo, zalecane jest podanie następujących informacji:
• imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres uczestnika, e-mail podany w Konkursie
• jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje, które prawidłowo napłyną do Organizatora, rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
Rozdział 8. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
3. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm).
4. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagrody.
5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
6. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub, w stosunku do którego powziął takie podejrzenie.

Stanowisk VR

10

Doświadczeń VR

90

Zadowolonych klientów

18932

Kontakt


    Recenzje

    Zobacz co myślą o nas inni!